Geert
De
Groote
Architecten

Basisschool Moorslede

Door de nieuwbouw vooraan op de site te situeren wordt de straatwand vervolledigd. Het voorgestelde volume wordt bepaald door een aantal stedenbouwkundige randvoorwaarden. De verschillende buitenruimtes staan op een heldere manier met elkaar in verbinding in een poging om het collectieve gebeuren letterlijk een plaats te geven en als dusdanig de gemeenschappelijkheid van de site te versterken. Een overdekt inkomportaal ...

Gaspard de Colignyschool

Deze school opende in 1934 haar deuren. Op dat ogenblik telde ze twee klassen. Na tal van uitbreidingen telt de school momenteel 9 klasjes voor kleuters en lagere school. De site van de Gaspard de Cillignyschool in Gent is ingesloten door bebouwing. Een enkele toegang ontsluit het terrein. De gebouwen zijn sterk verouderd en dienen dringend gerenoveerd te worden. ...

Basisschool Hofkouter

Het ontwerp voor het nieuwbouwproject van de basisschool te St-Lievens-Houtem kwam tot stand in het kader van Open Oproep 1313. De site geniet van een uitzonderlijk uitgebreide en kwalitatieve omgeving. De uitgangspunten van het programma, het vrij interessante karakter van de site, het zoeken naar duurzaamheid, de relatief beperkte middelen in termen van oppervlakte en financiën, en de noden van ...

Basisschool Oostende

De campus van de Vrije Basisschool Sint-Andreas wordt gedomineerd door twee in omvang gelijkaardige bakstenen gebouwen. De voorgestelde inplanting profiteert van een dubbele oriëntatie: het gebouw opent zich zowel naar het weidse en rustgevende polderlandschap als naar het besloten en bij momenten drukke gebeuren op de speelplaats. De interne organisatie van het gebouw wordt in sterke mate bepaald door deze ...

Veldwerk

De groeiende diversiteit aan samenlevingsvormen en de nood aan betaalbare woningen vragen om een grotere variatie aan woningtypen. Het traditionele verkavelingsmodel is ruimteverslindend. De aandacht wordt verlegd van de indivduele kavel en het afzonderlijke huis naar de gemeenschappelijke kavel en de meergezinswoning. De voorgestelde ontwikkelingsvarianten zijn geïnspireerd op referentiemodellen die hun doeltreffendheid in een landelijke omgeving reeds bewezen hebben.

Kapel

Het leven van eenieder wordt doorkruist met gebeurtenissen waarvan het private en openbare karakter nauw verbonden zijn: geboorte, afstuderen, bruiloft, promotie, begrafenis,.. De kapel is een uitnodiging om zich een publieke ruimte toe te eigenen door er publiekelijk deze privémomenten te vieren. De volledig demonteerbare structuur is geconcipieerd als een prototype voor parkmeubilair. Aan elkaar gevezen ronde buisschijven vormen ...

Onderstations

Een onderstation is een elektrische installatie in het hoogspanningsnet. De elektrische energie wordt in het station getransformeerd naar een lager spanningsniveau ten behoeve van de verbruiker. Deze installaties zijn verschillend in schaal en worden ingepland in verschillende omgevingen. GDGA onderzoekt de integratie in het landschap op vraag van Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet.

Classica

De dertiende editie van dit grootse tweejarige evenement in de XPO-hallen van Kortrijk biedt een inkijk op woonplezier, decoratie en welzijn. Dit jaar staat de hedendaagse ambachtskunst in de kijker. Atelier Mestdagh neemt een prominente plaats in op de beurs met een stand ontworpen door GDGA.

Site De Poortere

In 1922 begon Jozef De Poortere een confectiebedrijf in textielstad St-Niklaas. Dank zij het organisatorisch talent van de zonen groeide het bedrijf uit tot een toonaangevende producent in deze branche van de Belgische textielindustrie. Het atelier breidt uit en beslaat al gauw een groot deel van het bouwblok. Door de toenemende concurrentie uit Azië sinds de jaren 90 is de ...

Hoogspanning

Elia is de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet en staat in voor de transmissie van elektriciteit. Over het hoogspanningsnet wordt stroom vervoerd van de producenten naar de distributienetbeheerders en de industriële grootverbruikers. Vakwerkmasten zijn reeds 100 jaar in gebruik over de hele wereld. Hun vorm wordt bepaald door eisen van technische en structurele aard. GDGA werkt mee aan een ...

Zuidtuin

Het project vult het bestaande netwerk aan doorgangen en gevarieerde buitenruimten op de campus van Sint-Lucas te Gent verder aan. Door de combinatie van compactheid en locatie worden de meeste en belangrijkste bomen behouden en wordt de ruimte van de tuin zoveel als mogelijk gevrijwaard. Een koer aan de werkloods biedt een adempauze in het traject tussen de straat en ...

Nieuw Zagreb

Het projectgebied is een infrastructureel knooppunt aan de rand van de binnenstad: een belangrijke toevalsweg, een ringweg, een spoorlijn en de rivier Sava vormen de grenzen van de interventiezone. Het ontwerp bevestigt de potenties van het gebied als nieuwe stedelijke pool, gedragen door een dynamische publieke ruimte. Een continu landschap neemt de niveauverschillen op en verbindt de achterliggende wijken met ...

Intermedia

Het vormgeven van een zorgcampus van deze omvang vormt een uitermate boeiende uitdaging. Naast het functioneel onderzoek is het zoeken naar de juiste sfeer, schaal en ruimtelijke kwaliteit de belangrijkste evenwichtsoefening in dit project. Het ontwerp ambieert een duidelijk herkenbare, eigenzinnige maar open identiteit die de potentie heeft om in een heldere structuur het complexe programma te organiseren. Het ontwerp ...

Adm. Centrum

Twee eenvoudige vaststellingen vormen de uitgangspunten / de basisprincipes voor een tweeledige strategie: Ten eerste het tegenover elkaar zetten van openbare ruimte en gebouwen en het aftasten van de grenzen van beide om tot een dynamische interactie te komen. Ten tweede het inbouwen van een kwaliteitsvolle neutraliteit in de omgeving als garantie voor de flexibele indeling / het flexibel ...

Koppelwoningen

De woningen schrijven zich in binnen een beschermd dorpsgezicht. De gesloten straatgevel bestaat uit een archetypische compositie zoals wel meer huizen in de straat. De achtergevel is opengewerkt naar de tuin en laat het licht diep in de woning binnendringen. De relatie tot de tuin wordt ook in de slaapkamers benadrukt: de ramen staan loodrecht op het dakvlak waardoor het ...

Villa Brazil

Het bouwperceel ligt in een buitenwijk van Brasilia, de hoofdstad van Brazilië. De site wordt gekenmerkt door de helling van een vallei. De organisatie van de woning is bepaald door de aanwezige topografie. Men bereikt de woning op het hoogste punt, via het dak. Een centrale trap en patio brengen de bewoners naar de onderliggende woonvertrekken. Een lager gelegen gastenverblijf ...

Vrede

Het ontwerpen van een herdenkingsplaats voor de vrede is meer dan het vormgeven van een esthetisch monument of het letterlijk uitbeelden van vrede. We zien het contact leggen tussen individuen als een noodzaak om duurzame vrede te bereiken/bekrachtigen. Een koepel combineert de wil een ontmoetingsplek te creëren aan de rand van het bos met een sacrale dimensie. Het ...

Mindestwohnung

De kronkelige nauwe Rivierstraat wordt gekenmerkt door rijwoningen van gemiddeld twee bouwlagen. Aan beide zijden van het perceel liggen inritten naar achtergelegen percelen. De bestaande bebouwing op het perceel wordt gesloopt. Het voorgestelde programma geeft de aanleiding voor een verdeling van het betreffende bouwterrein in twee kavels. Architecturaal wordt creatief omgegaan met alle aspecten van de beschikbare ruimte. Kniklijnen in ...

Kaai 24

zal mee de evolutie van het havenbuurt Muide-Meulestede bepalen. De wisselwerking tussen de kaai en het hart van de Muide is in de loop der tijd verloren gegaan. Dit is te wijten aan het wegtrekken van havenactiviteiten en het beperkt openbaar karakter van de kaai. Rode draad doorheen het ontwerp is een doorgedreven aandacht voor de collectieve ruimte. Er wordt ...

Tuin-huizen

Gezinsstructuren en woonwensen zijn in permanente evolutie waardoor sociale woningbouw-concepten voldoende mogelijkheden moeten voorzien om diverse doelgroepen kwalitatief te laten wonen, waarbij het woningaanbod en/of de wooneenheden flexibel kunnen worden afgestemd op wijzigende noden en leefgewoonten. Het streven naar een hoge mate van flexibiliteit en hoge dichtheid houdt op zich een duidelijke keuze voor duurzaamheid in. Daarnaast verdient ook de ...

Station Oostende

Het aankomen in het station van Oostende moet een bijzondere ervaring zijn. Het beeld van het station van de badstad betekent voor veel reizigers immers het begin van een vakantie aan zee, de stad Oostende en haar haven. De site heeft een uniek karakter en een uitzonderlijke ligging in het toeristische en historische centrum van de stad, aan het waterfront ...

Boven-woning

Deze verbouwing situeert zich in een ambachtelijke zone, aan de rand van Gent. Een bestaande schrijnwerkerij met aanpalende woning wordt uitgebreid met een volume op het dak. De bestaande dakstructuur kan de extra belasting niet aan, er wordt een tafel op het dak gebouwd waarop de uitbreiding komt te staan. Zicht (de torens van Gent) en licht bepalen de oriëntatie ...

Duinwoningen

Vanuit de zorg om het behoud van het karakteristieke beeld van het militair hospitaal wordt nieuwbouw in hoofdzaak geconcentreerd in de randzones. De duinwoningen vormen een cluster met de bestaande paviljoenen. Het ontwerp voorziet in een gedifferentieerd woningaanbod voor een gevarieerd publiek, elk met hun eigen buitenruimte: tuin, inpandig terras, patio of dakterras. Een uitkraging markeert de toegang tot het ...

Oceaan

Woongebouw “Oceaan” vormt een herkenningspunt in de uithoek van de site van het voormalig militair hospitaal te Oostende. Een volledig beglaasde gordijngevel reflecteert de duinengordel. Een constructief dragende kern met uitkragende vloerdelen maken panoramische zichten op de omgeving mogelijk. Verschillende appartementen hebben zicht op zee. De oriëntatie, ligging, uitzichten, typologie en interne organisatie verlenen elke woning zijn specifiek karakter.