Geert
De
Groote
Architecten

Basisschool Moorslede

Door de nieuwbouw vooraan op de site te situeren wordt de straatwand vervolledigd. Het voorgestelde volume wordt bepaald door een aantal stedenbouwkundige randvoorwaarden. De verschillende buitenruimtes staan op een heldere manier met elkaar in verbinding in een poging om het collectieve gebeuren letterlijk een plaats te geven en als dusdanig de gemeenschappelijkheid van de site te versterken. Een overdekt inkomportaal ...

Basisschool Hofkouter

Het ontwerp voor het nieuwbouwproject van de basisschool te St-Lievens-Houtem kwam tot stand in het kader van Open Oproep 1313. De site geniet van een uitzonderlijk uitgebreide en kwalitatieve omgeving. De uitgangspunten van het programma, het vrij interessante karakter van de site, het zoeken naar duurzaamheid, de relatief beperkte middelen in termen van oppervlakte en financiën, en de noden van ...

Basisschool Oostende

De campus van de Vrije Basisschool Sint-Andreas wordt gedomineerd door twee in omvang gelijkaardige bakstenen gebouwen. De voorgestelde inplanting profiteert van een dubbele oriëntatie: het gebouw opent zich zowel naar het weidse en rustgevende polderlandschap als naar het besloten en bij momenten drukke gebeuren op de speelplaats. De interne organisatie van het gebouw wordt in sterke mate bepaald door deze ...

Basisschool Izegem

De huidige schoolinfrastructuur van de Basisschool Bosmolen is verouderd en aan vervanging toe. We introduceren een monumentale as vanaf de straat, langs de kapel, tot aan de nieuwe school als een evident verlengstuk van de publieke ruimte voor de kerk. Door het creëren van een zichtrelatie krijgt de schoolsite opnieuw een structuur en identiteit. Het masterplan bezit een verregaande flexibiliteit ...

Nood aan Poëzie

Het Justitiepaleis van Brussel is het grootste bouwwerk dat in de 19e eeuw in het Westen werd gebouwd. Het werd gebouwd als statussymbool van de macht van Justitie in België. In verschillende opzichten staat het gebouw symbool voor een voorbijgestreefd beeld van justitie. Het ontwerp focust op het behoud van justitie op deze plek. Hier is niets nostalgisch aan: we ...

Zuidtuin

Het project vult het bestaande netwerk aan doorgangen en gevarieerde buitenruimten op de campus van Sint-Lucas te Gent verder aan. Door de combinatie van compactheid en locatie worden de meeste en belangrijkste bomen behouden en wordt de ruimte van de tuin zoveel als mogelijk gevrijwaard. Een koer aan de werkloods biedt een adempauze in het traject tussen de straat en ...

Nieuw Zagreb

Het projectgebied is een infrastructureel knooppunt aan de rand van de binnenstad: een belangrijke toevalsweg, een ringweg, een spoorlijn en de rivier Sava vormen de grenzen van de interventiezone. Het ontwerp bevestigt de potenties van het gebied als nieuwe stedelijke pool, gedragen door een dynamische publieke ruimte. Een continu landschap neemt de niveauverschillen op en verbindt de achterliggende wijken met ...

Eb & Vloed

Er wordt nieuw leven geblazen in het noordelijke havengebied van Kopenhagen. Een bevolkingstoename en de daaraan gekoppelde woningnood is de aanleiding voor de ontwikkeling van het gebied tot woonomgeving. De industriële bedrijven hebben zich meer noordelijk gevestigd.
We sluiten het dok af door de bouw van een dam. Deze ingreep genereert een constant waterpeil in een anders tijgevoelig havengebied. ...

Intermedia

Het vormgeven van een zorgcampus van deze omvang vormt een uitermate boeiende uitdaging. Naast het functioneel onderzoek is het zoeken naar de juiste sfeer, schaal en ruimtelijke kwaliteit de belangrijkste evenwichtsoefening in dit project. Het ontwerp ambieert een duidelijk herkenbare, eigenzinnige maar open identiteit die de potentie heeft om in een heldere structuur het complexe programma te organiseren. Het ontwerp ...

Adm. Centrum

Twee eenvoudige vaststellingen vormen de uitgangspunten / de basisprincipes voor een tweeledige strategie: Ten eerste het tegenover elkaar zetten van openbare ruimte en gebouwen en het aftasten van de grenzen van beide om tot een dynamische interactie te komen. Ten tweede het inbouwen van een kwaliteitsvolle neutraliteit in de omgeving als garantie voor de flexibele indeling / het flexibel ...

Vrede

Het ontwerpen van een herdenkingsplaats voor de vrede is meer dan het vormgeven van een esthetisch monument of het letterlijk uitbeelden van vrede. We zien het contact leggen tussen individuen als een noodzaak om duurzame vrede te bereiken/bekrachtigen. Een koepel combineert de wil een ontmoetingsplek te creëren aan de rand van het bos met een sacrale dimensie. Het ...

Kaai 24

zal mee de evolutie van het havenbuurt Muide-Meulestede bepalen. De wisselwerking tussen de kaai en het hart van de Muide is in de loop der tijd verloren gegaan. Dit is te wijten aan het wegtrekken van havenactiviteiten en het beperkt openbaar karakter van de kaai. Rode draad doorheen het ontwerp is een doorgedreven aandacht voor de collectieve ruimte. Er wordt ...

Tuin-huizen

Gezinsstructuren en woonwensen zijn in permanente evolutie waardoor sociale woningbouw-concepten voldoende mogelijkheden moeten voorzien om diverse doelgroepen kwalitatief te laten wonen, waarbij het woningaanbod en/of de wooneenheden flexibel kunnen worden afgestemd op wijzigende noden en leefgewoonten. Het streven naar een hoge mate van flexibiliteit en hoge dichtheid houdt op zich een duidelijke keuze voor duurzaamheid in. Daarnaast verdient ook de ...

Station Oostende

Het aankomen in het station van Oostende moet een bijzondere ervaring zijn. Het beeld van het station van de badstad betekent voor veel reizigers immers het begin van een vakantie aan zee, de stad Oostende en haar haven. De site heeft een uniek karakter en een uitzonderlijke ligging in het toeristische en historische centrum van de stad, aan het waterfront ...

Schattingbeek

De Schattingbeekwijk kende begin jaren zeventig een explosieve groei: honderden sociale woningen werden ineens gerealiseerd. De variatie in stedenbouwkundige en architecturale typologiën en materiaalkeuzes is heel beperkt, wat de wijk een ééntonig en zelfs desoriënterend uitzicht geeft. Het ontwerp omschrijft een evolutief scenario voor deze wijk. Er wordt een duidelijke begrenzing naar het omliggend landbouwgebied beoogd. Parallele wegen aan de ...

Oude Dokken

Het stadsontwerp neemt de bestaande kenmerken, kwaliteiten en potenties van de omgeving van de Oude Dokken als uitgangspunt en voorziet in de mogelijkheid tot een gefaseerde realisatie. Het water, bindend element binnen het plangebied, vormt de drager van een continu publiek domein. Op basis van de bestaande ruimtelijke structuren wordt het plangebied opgedeeld in een aantal deelzones, elk met een ...

Haute-Wegge

Het is traditiegetrouw de wens van de meeste belgen om een woning te kopen aan de rand van de stad, profiterend van zowel de diensten van de stad als de groene omgeving en rust van het platteland. Typerend zijn de ruim bemeten percelen, de bij voorkeur vrijstaande woningen en cul-de-sac ontsluiting. De nadruk ligt erg eenzijdig op de individuele kavels, ...