Geert
De
Groote
Architecten

Construire un Cadre de Référence

Een architectuuropleiding heeft tot doel adolescenten op te leiden tot architecten. Tijdens hun studie wordt aan de studenten een ontwerpmethodiek aangeleerd die hen uiteindelijk in staat moet stellen autonoom architectuurprojecten tot een goed einde te brengen. Enerzijds wordt hen tijdens ...

Kapel

Het leven van eenieder wordt doorkruist met gebeurtenissen waarvan het private en openbare karakter nauw verbonden zijn: geboorte, afstuderen, bruiloft, promotie, begrafenis,.. De kapel is een uitnodiging om zich een publieke ruimte toe te eigenen door er publiekelijk deze ...

Transport

Onze perceptie van transportinfrastructuur is dubbel: enerzijds verbindt het twee punten met elkaar, anderzijds creëert het een scheiding tussen voorheen verbonden gebieden. Hoe verder men zich van verstedelijkte gebieden bevindt hoe minder oversteken er aanwezig zijn en hoe meer zij ...

Onderstations

Een onderstation is een elektrische installatie in het hoogspanningsnet. De elektrische energie wordt in het station getransformeerd naar een lager spanningsniveau ten behoeve van de verbruiker. Deze installaties zijn verschillend in schaal en worden ingepland in verschillende omgevingen. GDGA ...

Classica

De dertiende editie van dit grootse tweejarige evenement in de XPO-hallen van Kortrijk biedt een inkijk op woonplezier, decoratie en welzijn. Dit jaar staat de hedendaagse ambachtskunst in de kijker. Atelier Mestdagh neemt een prominente plaats in op de ...

Louise-Marie

GDGA adviseert de Belgische Marine bij de inrichting van de bar voor officieren aan boord van de Louise-Marie.

Hoogspanning

Elia is de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet en staat in voor de transmissie van elektriciteit. Over het hoogspanningsnet wordt stroom vervoerd van de producenten naar de distributienetbeheerders en de industriële grootverbruikers. Vakwerkmasten zijn reeds 100 jaar in gebruik over ...

Taluds

Het masterplan voor de mobiliteit te Antwerpen voorziet in een globale aanpak van de mobiliteitsproblematiek met een bijzondere aandacht voor alternatieven voor het autoverkeer. De conceptuele en vormelijke uitwerking van het landschap speelt een directe rol in de globale inbedding ...

Geluidsschermen

Binnen het masterplan voor de mobiliteit te Antwerpen wordt bijzondere aandacht besteed aan het voorkomen van geluidshinder ten aanzien van de omgeving. Om het open zicht naar de omgeving maximaal te behouden en van buitenaf de constructie zo licht mogelijk ...

Bestek

Vork, mes en lepel in gewapend beton.