Geert
De
Groote
Architecten

bouwen

Ontwerpen is een dynamisch proces gericht op de praktische realisatie. Architectuur als louter conceptuele benadering vermijden we oprecht en zelfbewust. De maakbaarheid van een ontwerp, gebouw of gebouwdeel maakt integraal deel uit van het architecturaal concept.

Sir Thomas Bouch / Sir John Fowler en Sir Benjamin Baker
Forth Bridge, Queensferry, 1883-90

context

Architectuur reageert op, incorporeert, structureert en accepteert haar omgeving. Dit geldt niet enkel voor de fysische omgeving: inplanting, landschap, klimaat,.. Het is ook van toepassing op haar sociale, politieke en historische context.

constructie

De architecturale duurzaamheid van een gebouw wordt in grote mate bepaald door haar structuur. Naast haar dragende functie hechten we veel belang aan de ruimtelijke en tectonische meerwaarde die een structuur aan een gebouw geeft.

flexibiliteit

Slimme architectuur is niet noodzakelijk complex. Een op het eerste zicht eenvoudig en zelfs banaal gebouw is vaak flexibeler dan een complexe door technologie gedomineerde leefomgeving.

milieu

We nemen de groeiende bezorgdheid omtrent duurzaamheid ter harte. Als ontwerpers dragen we een grote verantwoordelijkheid. Naast de technologische oplossingen inzake hernieuwbare energie richten we ons op een totaal-aanpak waarbij compact en geïntegreerd bouwen de uitdaging blijft. Deskundig ontwerpen stelt ons in staat om meer te doen met minder.

experiment

Elk gebouw is een prototype; het resultaat van een uniek proces. Elk gebouw is ook experimenteel; een experiment zonder risico. Het zou te makkelijk zijn een bouwproces te beheersen door ambitie uit te sluiten. Onze taak als architect is zowel betrouwbaar als onvoorspelbaar te zijn, niet door ideeën te laten afhangen van beperkingen maar door met onze ideeën grenzen af te tasten.

Felix Candela – reinforced concrete structure (1950)

identiteit

De samenleving bestaat uit vele gezichten. De grens tussen stad en platteland vervaagt. We zien ontwerpen als een opportuniteit om de culturele waarden van de leefomgeving waarin we werken te versterken. Door te bouwen, vormgeven en structureren bepalen we mee de samenleving van morgen.

publieke ruimte

Publieke ruimte verbindt en laat debat, ontmoeting en conflicten toe. Elke bebouwing heeft een gerelateerde publieke ruimte langs waar ze ontsloten wordt, zei het van verschillende schaal: een trottoir voor een woning, een plein voor een publiek gebouw,.. We zoeken naar relaties tot het publiek domein waarbij de publieke ruimte een verderzetting is van de private atmosfeer en omgekeerd.

Campo, Siena, Italy

gelaagdheid

Architectuur heeft net als literatuur of schilderkunst geen eensluidende betekenis en biedt zich aan voor verschillende lezingen, overeenkomstig de interpretatie van de toeschouwer. Elke invalshoek schept nieuwe relaties en daarmee de mogelijkheid om d.m.v. meerdere betekenislagen meer diepgang te verlenen.

Magritte – Golconda (1953)

menselijk kunnen

De mens is tot veel in staat, de beperking van ons kunnen zit in de overtuiging. Zo bewees ook de kunstenaar Francis Alÿs met het project “When Faith Moves Mountains”. 500 vrijwilligers werden uitgerust met spaden en gevraagd een zandduin in Lima over een lengte van 500m 10 cm te verplaatsen.

Francis Alÿs – When Faith Moves Mountains (2002)

schaal

De foto toont een archetypisch woonhuis uit het begin van de 20e eeuw. Op het eerste zicht niets bijzonders. Deze woning maakt echter deel uit van een ensemble van dwergwoningen in Heusden bij Gent. De woning is een verschaalde copie van uit die tijd gangbare boerderijwoningen. Omwille van kostenbesparende redenen werden de woningen gebouwd op dwergenmaat. De manipulatie van herkenbare objecten door verschaling om welke reden dan ook leidt tot verrassende confrontaties.

perspectief

Vandaag wordt het perspectief al te vaak gezien als een uit de mode geraakte manier om een ruimtelijke belevingen te genereren op grote schaal. Het creëren van een open vista op de stad en het landschap eromheen verbindt en laat los, laat groei toe zonder verplichting.

Andrea Pozzo – Nozze di Cana, Il Gesù, Rome (1685)